همکار و بازدید کننده گرامی
ضمن عرض سلام و خدا قوت،در این بخش سوالات متداولی که ممکن است برای شما پیش آمده باشد به همراه پاسخ های آن در اختیار شما قرار می گیرد.
با تشکر
اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی
1
درمدارس غیرانتفاعی وپیش دبستانی که نیروی رسمی جهت سرپرستی اردو وجود ندارند .آیابرای برگزاری اردومی توانند -
ازنیروهای آزادبعنوان سرپرست استفاده کنند؟
پاسخ : خیر،قابل ذکر است درمدارس غیر دولتی ومدارس خاص، استفاده از نیروهای بازنشسته فرهنگی که ازتوانمندی وتجربه ی لازم -
برخوردار باشند به عنوان سرپرست بلامانع است.
2
آیامدارس مجازند کل دانش آموزان مدرسه را به اردویابازدیداعزام نمایند؟ -
پاسخ : برگزاری اردو بازدید نبایدمنجربه تعطیلی مدارس گردد. سقف تعداد مجاز دانش آموزان در هر اردو و بازدید باتوجه به -
جدول های شماره 1 و 2 ) فرم ساماندهی وتشکیلات اردوهاوبازدیدهای دانش آموزان( مندرج در صفحه 03 دستورالعمل اجرایی -
اردو ها ، باید کاملا رعایت گردد..
0
آیاشرکت های اردویی مجازبه برگزاری اردووبازدید دانش آموزی درمدارس استان اصفهان می باشند؟ -
پاسخ : خیر . تاکنون هیچ شرکت اردویی ازطرف اداره کل مجوز برگزاری اردوی دانش آموزی دریافت نکرده است. -
9
آیاصدورحکم ماموریت عوامل اجرایی اردوها وبازدیدهای درون شهری، ضرورت دارد؟ -
پاسخ : صدورحکم ماموریت برای اردوهاوبازدیدهای درون شهرستانی بامسافت بیش از 03 کیلومترضروری است -
5
ا آیا ا ختصاص بیمه حوادث دانش آموزان در زمان ثبت نام برای همه فعالیت های فوق برنامه کفایت می کند ؟ -
بله ، برای افزایش ضریب اطمینان در فعالیت های فوق برنامه بیمه نمودن گروهی دانش آموزان نیز تأکید می شود. -
6
آیامدارس مجازبه حرکت وبرگزاری اردووبازدید درشرایط آب وهوایی نامناسب هستند؟ -
پاسخ : خیر درشرایط آب وهوایی نامناسب مجاز به برگزاری اردووبازدید نیستند. -
7
آیاحرکت وسایل نقلیه ی حامل دانش آموزان درشب مجازاست؟
پاسخ : بارعایت همه ی ضوابط ومقررات را هنمایی ورانندگی وامورایمنی درج شده دردستورالعمل بلامانع است.
8
آیا مدیران مدارس می توانند بیشتر از سقف تعداد مجاز در هر اردو و بازدید ،بر ای اردوی دانش آموزان برنامه ریزی نمایند؟ -
پاسخ : افزایش تعداد دانش آموزان فقط در اردو های درون شهرستانی و با مجوز اداره آمورش و پرورش ، امکان پذیر می باشد. -
)مثل: شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی(
4 پاسخ : آیا اجرای تبصره ماده 137 آیین نامه اجرایی مدارس"موضوع ممنوعیت برگزاری اردو و بازدید در ایام امتحانات - -
" مشمول توصیفی بودن ارزشیابی تحصیلی در دوره تحصیلی ابتدایی می شود.؟
خیر ، به دلیل برگزار نشدن امتحان رسمی در دوره تحصیلی ابتدایی ،مفاد تبصره فوق صرفاً درزمان امتحانات رسمی قابلیت اجرا -
دارد.
1
3
آیا درنظام آموزشی جدید برای پایه ششم دوره دوم ابتدایی برگزاری اردوهای چند روزه امکان پذیر می باشد ؟ -
پاسخ : خیر ، برگزاری اردوهای چند روزه برای دوره تحصیلی ابتدایی اول و دوم ممنوع می باشد. -
کارشناسی اردوها و کانونها ی اداره کل آموزش و پرورش استان
test